Невроикономикс и цени

Харесваме предизвикателствата...

Чрез невромаркетинга ние получаваме знания за базата на избора, които правят клиентите ни при покупка. Това е така защото много аспекти на хетерогенноста на избора на клиентите ни имат ясни биологични маркери. Чрез измервания може да свържем биологични реакции с природата на техния избор. В нашия случай при ценообразуването, ние се стремим да предвидим условията, при които клиентите ни правят един или друг избор. Хората са нерационални в поведението си и това има своята база.

Принципни положения при невроикономикса и цените:

Стойностите

За икономистите 100 и 99, 43 са две тези две числа имат пренебрежимо малка разлика и е естествено да очакваме избора на по-ниската цена при покупка. Но в реални условия стойностите са различни и се изборът на клиентите пада върху по-лесната за възприемане цена.

Предпочитанията

Дефиницията на термина "предпочитания" е фундаментално различен от гледна точка на психологията и икономикса. За икономистите предпочитанията са просто описание на избора, като избор и предпочитание са еквивалентни.

Нерационални

Като потребители ние сме дълбоко нерационални и поставени в условия на несигурност при хората се наблюдават когнитивни отклонения. Например, поставени в условия на несигурност клиентите избират конкретна алтернатива (продукт) в зависимост от това дали той се представя като перспективна загуба или печалба.

Технологии

След появата на нови технологии на неинвазивни техники на наблюдение работата на човешкия мозък, като fMRI, беше въпрос на време икономистите и невролозите да определят биологичната основа на избора, който всички ние правим. Основната цел тук е да се разкрие биологичният механизъм за осъществяване на избор, какви невронни вериги включва и какви алгоритми използваме.

Невроикономикс и цени.

Основната задача на методите, които използваме е да разберем колко биха платили Вашите целеви групи за конкретен продукт. Използваме няколко техники едновременно за постигане по-висока достоверност на изследването:

- експерименти на място - най-близките до реалните условия предполагат минимално изкривяване на получените данни;

- аукциони - специфична техника за анализ, която дава възможност за оптимизиране на цените;

- директни проучвания - на клиентите се дава възможност да посочат колко биха платили за Ваш продукт - използваме комбинация от две проучвания;

- многофакторен анализ.

В реултат на това

Експерименти на място

Най-близките до реалните условия предполагат минимално изкривяване на получените данни.

Лабораторни експерименти

В лабораторни условия тестваме ценови нива с ЕЕГ и eyetracker, създава се heat диаграма.

Heat диаграма, вижте тук:

Аукциони

Аукциони - специфична техника за анализ, която дава възможност за оптимизиране на цените

Директни проучвания

Директни проучвания - на клиентите се дава възможност да посочат колко биха платили за Ваш продукт - използваме комбинация от две проучвания; - многофакторен анализ.

Може да използвате примерно проучване на цените тук:

Call Now ButtonОбади се