Консултиране по диагностика и бизнес анализ

КАК ГО ПРАВИМ...

ИЗВЪРШВАТ СЕ НЯКОЛКО ЗАДЪЛБОЧЕНИ АНАЛИЗА

Организационно – управленски анализ

Цел на този анализ е изследване на текущото състояние на системата за управление на предприятието.

Финансово – икономически анализ

Ориентиран е към оценка на финансовото състояние, финансовите резултати и ефективността от дейността на предприятието и се явява база за формиране на неговата финансова политика.

Производствено – стопански анализ

Цел на този анализ е да се оцени нивото на ефективност на използваните в предприятието производствени ресурси за производство и реализация на продукция

Анализ на кадровия потенциал

Анализът на кадровия потенциал е ориентиран към идентифициране на пълните възможности на колектива, структура на индивидуално – психологическите и социалните качества на персонала и управленските фактори.

Оценка на бизнеса и предприятието

Цел на този етап на диагностиката – оценка на предприятието като цяло

Ситуационен анализ

Предназначен е за определяне на ситуацията, в която се намира предприятието, мястото което то заема в обществено бизнес пространство, основни фактори въздействащи на функционирането на предприятието, и също така и неговите окрупнени характеристики

Какво всъщност представлява диагностиката

A team that loves to create

Диагностиката е комплекс от методи, имащи за цел разпознаване състоянието на организацията, откриване източниците на слабости в нейното функциониране, начертаване на насоките за отстраняването им и намиране на оптимални решения.

  • Общ проблем на диагностиката е да се определи нормалното състояние на организацията.
    • Диагнозата изразява конкретните резултати от извършените проучвания;
    • Тя трябва да отговори на следните въпроси:
  • Ако има отклонение от нормалното състояние се установява какви са причините и защо са предизвикали това състояние. Каква поредица от събития е довела до настъпването на настоящото състояние. Определя се и в каква фаза на развитие се намира „болестното състояние“ (начало, пълно развитие или изчезване).

При диагностициране на всяка фирма трябва да имаме предвид, че всяко събитие (отклонение) в организацията излъчва три сигнала:

- предшестващ;

- своевременен;

- последващ;

  • Добре проведената диагностика осигурява цялостен динамичен модел на обекта, който може да служи за ранно откриване на симптомите на отклоненията, локализиране на мястото на възникналите отклонения, установяване на причините, определяне на начините на излизане от това състояние и оценка на перспективите.

На следващата схема са представени етапите, през които преминава диагностиката - общодиагностичен и детайлен диагностичен анализ на проблемите.

Call Now ButtonОбади се