Защо трябва да имаме ясно формулирана ценова политика

Може да определим ценовата политика на фирмата като: определянето на целите по отношение на цените и свързването им в система.

Основните цели на ценовата политика могат да бъдат:

  • продължаване съществуването на фирмата;
  • краткосрочно увеличение на оборота;
  • краткосрочно увеличение на печалбата;
  • краткосрочно намаляване на разходите.

В икономическата дейност на фирмата основно място заема ценовата политика, която се базира на съответните стратегии, тактики, подходи и методи. Тя зависи от типа пазар. Веднъж определила типа на пазара, фирмата е длъжна да изследва конюнктурата относно собствените стоки или услуги.

В рамките на общата политика по ценообразуване, решението относно цените се свързва с целевите пазари на фирмата, особеностите и структурата на маркетинга. Дейностите по разработка на ценова политика включват шест последователни етапа. Всеки от етапите дава рамка за следващия.
1. Определя целевия пазар;
2. Следва анализ на бранда;
3. Анализ на останалите елементи на маркетинговата стратегия;
4. Формиране на обща ценова политика;
5. Разработка на ценова стратегия;
6. Установяване на конкретни цени.

Съдържание на ценовата политика:

Информационна част – влизат всички управленски решения, които се отнасят до установяването на информационните потребности и осигуряването на необходимата ценова информация – вътрешна или външна, първична или вторична

Действена част – включват се всички въпроси, свързани с подготовката, вземането и провеждането на различни ценови решения и извършването на различни видове ценова работа по стратегическото и оперативно управление на цените.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonОбади се