Консултиране по цени

Консултиране по ценообразуване

Ценовите решения са най-сложните, които ръководството на всяка компания среща, защото чрез цената трябва да се монетизира труда на всички в организацията. Всяка компания има бизнес процеси по ценообразуването, някъде са изпълнявани отлично  (Apple, Caterpillar), другаде на посредствено ниво. Резултатите са видими. За формиране на цени не може да се осланяте на интуиция, необходими са точни калкулации. Днес цените се формират на базата на задълбочени анализи. Промяната в архитектурата на ценообразуването може да звучи лесно, но за фирми със стотици продукти е истинско предизвикателство. Новият подход за формиране на цените разчита задълбочени анализи на пазарна информация и им помага да определят истинската стойност в основните си продуктови категории - стандартните продукти, продукти по дизайн на клиента, инженерни продукти, резервни части или ремонтни комплекти - чрез използване на различни методи за анализ.

 

- разпределението им по групи за целите на ценообразуването;

- калкулираме компонентите на себестойността за отделните изделия и/или групи изделия;

- създаване на алгоритъм за разпределение на разходите на база задълбочен анализ;

- обучаваме ваши сътрудници да формират цените ви и да развиват системата за ценообразуване;

В резултат на това:

- ще разполагате с обучени кадри, които да строят цените на изделията, които произвеждате и остойностява заявките по новите поръчки;

- ще разполагате с алгоритъм, на чиято база ще взимате най-правилните ценови решения;

За нас е много важно да имате работеща система за ценообразуване, да може да калкулирате точни себестойности и взимате информирани решения.

 

Анализ и оценка

Анализираме текущите процеси и алгоритми по ценообразуване и нанасяме необходимите корекции. В случай, че нямате изградени процеси и алгоритми по ценообразуване създаваме нови.  Тйк като оптималната цена е движеща се мишена, вие трябва да разполагате с гъвкав алгоритъм, който да дава верните решения.

Какво правим ние:

- анализираме разходите;

- групираме разходите по категории за целите на ценообразуването;

- конструираме алгоритъм, чрез който да калкулирате себестойност по продуктови групи, по отделни продукти или за конкретни дейности;

- обучаваме ваши сътрудници, които в последствие да развиват системата за ценообразуване;

В резултат на тази работа вие ще взимате абсолютно информирани ценови решения.

Ценова стратегия

Ценовата стратегия е процес през, който преминавате при формирането на цените за всеки свой продукт или услуга. За да имате процес на ценообразуване на високо ниво е необходимо тази способност на фирмата Ви да се развие.

Тук отговаряме на следните въпроси:

- как да формираме цените;

- как да ползваме ценовите отстъпки;

- как да ползваме най-добрите практики;

- как да развием бизнес процеси по ценообразуване;

- как да уловим стойността, която предлагаме.

Обади се