Защо е необходимо да диагностицираме системата за управление на организацията

Чрез упрвленската диагностика намираме отклоненията от нормалното състояние на организацията

Чрез комплексната диагностика на системата за управление на всяка организация се идентифицират и оценяват количествено и/или качествено проблемите на фирмата, нейните и слаби и силни страни, мястото на фирмата на пазара и сред конкурентите. Диагностиката на системата за управление или управленската диагностика е перманентен и успореден процес на управление на всяка организация. Чрез управленската диагностика се стремим да изясним действителното състояние на системата за управление, като предварително знаем какво е оптималното й състояние. Правилното диагностициране е първата стъпка към коригиране на процесите на управление и връщането им към оптималното им състояние. Анализът в процеса на диагностика се стреми да изясни  и се изясняват всичките им взаимовръзки.

Комплексната диагностика включва следните видове анализи и оценки:

  • Ситуационен анализ;
  • Организационно – управленски анализ;
  • Финансово – икономически анализ;
  • Производствено – стопански анализ;
  • Анализ на кадровия потенциал;
  • Оценка на бизнеса на предприятието.

Всеки анализ и оценка има за цел да изясни фактическото състояние на системата

Ако изхождаме от това, че всяка фирма трябва да се разглежда като механизъм, намиращ се в постоянно състояние на непрекъснато развитие и усъвършенстване, то възниква въпроса с какво следва да започне този процес. Комплекс диагностични процедури се явяват стартовата фаза на всеки процес на развитие и усъвършенстване. Подобно на човешки организъм, всяка фирма се нуждае от диагностика преди да се вземат мерки за лечение.

Какво се прави ако все пак фирмата се намира в добро финансово състояние? Необходима ли е диагностика? От този въпрос дори няма нужда. В условията на интензивна конкуренция загубата на пазарна сила, дял на пазара или спад на печалбите е съвсем реален проблем. Ако проследявате финансовите си резултати, то съвсем скоро ще забележите, че те се влошават в сравнение с минал период. Оперативният механизъм на фирмата постепенно става по-малко ефективен от гледна точна на получения резултат.

При диагностичният процес най-важен проблем е намиране на нормалното състояние на предприятието и съответно откриване на отклонения от него.

Управленската диагностика има две сфери на приложение:

  • Диагностика на дейността, резултатите на предприятието и състоянието му;
  • Диагностика на бизнес управлението на предприятието;
ДИагностина на предприятието
Диагностика на предприятието

 

Leave a Reply