Защо се прави диагностичен анализ на бизнеса?

Оценка на предприятието се извършва за анализ на целесъобразността на съществуването на предприятието, съществуващите перспективи за развитие, и мястото на бизнеса в пазарна среда. За оценка изходното положение на предприятието и определяне на възможностите за преструктуриране е необходимо да се оценят капитала на предприятието и да се проведе оптимизация на неговата структура и състав.

Чрез изпълнението на тази цел се провежда инвентаризация на имуществото и се изработват методи за преструктуриране и оптимизиране на имуществения комплекс. Пазарната оценка на активите на предприятието дава възможност да се увеличи размера на уставния капитал и по този начин да се повиши обезпечение по граници и удовлетворяване на възможни искове от кредитори, което от своя страна  дава възможност за устойчива позиция на предприятието в конкурентна пазарна среда. Пазарна оценка на стойността на предприятието и бизнеса прилича на инвентаризация на имуществения комплекс и активите на предприятието, но се отличава по форма – провежда се от външни оценители и представлява в определена степен обективен поглед върху бизнеса. Инвентаризацията е вътрешен процес за предприятието, вътрешен поглед на неговото състояние.

Пазарна оценка на стойността на предприятието се провежда с цел определяне на реалната, а не на номиналната стойност на акционерния капитал, това е показател за пазарната стойност на предприятието и отразява неговите конкурентни предимства. Пазарна оценка на стойността на предприятието се провежда на основата на разходния, пазарния или приходния метод и включва:

  • оценка стойността на имуществото на предприятието като цяло, която в зависимост от предполагаемото използване на резултатите и обекта на оценка определят следните видове оценъчни стойности: стойност на ползване (възстановителна стойност, пълна стойност на заместване, остатъчна стойност на заместване), стойност при обмен, пазарна стойност, инвестиционна стойност, ликвидационна стойност;
  • оценка на видовете имущество на предприятието, която се прави в отношение на материалните активи, финансовите активи, нематериалните активи, предприятието като цяло като единен имуществен и производствен комплекс.

Leave a Reply