Ценообразуване на софтуер

Софтуерната индустрия е една от най-конкурентните и бързо развиващите се в световен мащаб. Необходимостта да се установят конкурентни цени на продуктите и съпътстващите ги услуги присъстват и тук. Голяма част от софтуерните фирми използват разходното ценообразуване, което в други наши статии разбрахме, че е крайно опасно. В този случай фирмите изчисляват абсолютно всички разходи добавят печалба и така формират крайната цена. Ценообразуването при софтуерните продукти е трудно, защото оценявате знанието си, вградено в софтуера, който продавате. Освен това тук стойността на всяка допълнителна единица продукция е приблизително 0. При производството на софтуера фирмите имат много различна структура на разходите. Тук преобладават постоянните разходи и естествено променливите са минимални. Това допълнително усложнява задачата при формиране на цената. Тук също важи правилото, че малки промени в цената могат да имат драматичен ефект върху приходите от продажби.

Всъщност когато става дума за определяне цена на софтуер са възможни множество варианти, за да се подреди правилно ценовата структура на първичните и вторичните продукти. В зависимост от целите може да структурираме ценовия модел по различни начини. При формиране цените на софтуер е необходимо да има съответствие между полезността, която получават клиентите и цените на предлаганите продукти. Силната ценова конкуренция принуждава фирмите да използват различни и иновативни схеми за формиране на цените си. За да може да формираме крайна цена на софтуерен продукт трябва да предварително да сме намерили отговори на следните въпроси:

  1. Каква е единицата продукт или услуга, на която формирате цента?
  2. По какъв метод ще формираме тази цена?
  3. Как ще сегментираме клиентите си?
  4. Как ще модифицираме продуктите си, за да оправдаем разликите в цените?
  5. Какви пакетни предложения (офертни пакети) ще предложим на клиентите си?

След като сме отговорили на основните въпроси за факторите на влияние преминаваме към следващия етап, а той е да изберем модел за формиране на цените. При изработване на модел за ценообразуване трябва да си отговорим на следните въпроси:

1. Как ще лицензираме софтуерният продукт?

2. За какъв срок?

3. Как ще се инсталира?

4. Kак ще се плаща?

5. Как ще се активира?

6. При какви условия ще се ползва?

След като имаме ясни отговори на тези въпроси, изяснили сме модела на ценообразуване и факторите на влияние идва моментът на формиране на самите офертни пакети за клиентите. Трябва да знаем, че така изградената система ще има нужда от оптимизиране, коригиране и внасяне на иновации на всеки 3 до 4 месеца.

За повече въпроси, свързани с формиране цените на софтуер се свържете с нас.